Artikelen en onderzoek

Inleiding

Als Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie willen we niet alleen informatie verspreiden via nascholingen, supervisie en de volledige opleiding maar willen we ook door middel van artikelen belangrijke aspecten van klassieke homeopathie belichten. Het uitgangspunt is om objectief, gedegen en goed onderbouwde artikelen te schrijven zodat we uit gaan van feiten in plaats van meningen, aannamen of speculeren. We willen door onze publicaties in gaan tegen de trend van het publiceren van persoonlijk meningen als zijnde feiten en het kritiekloos over nememn van meningen, vermoedens, speculaties, etc. Omdat er al veel publicaties zijn die zeer goed zijn hebben we besloten om ook vertalingen van buitenlandse artikelen op te nemen in onderstaande lijst. Een aantal mensen die betrokken zijn bij het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie zullen zorg dragen voor deze artikelen.

Overzicht artikelen

Hieronder staat een lijst met artikelen over verschillende onderwerpen. We zullen in de loop van de tijd deze lijst uitbreiden.

 • De meest toegepaste behandelmethode van Hahnemann – In publicaties van Hahnemann worden regelmatig experimenten beschreven ten aanzien van het toedienen van geneesmiddelen. Hahnemann experimenteerde onder andere met het voorschrijven van meerdere middelen tegelijk en het oplossen en/of laten ruiken van geneesmiddelen als toedieningsvorm. Ook hedendaagse homeopaten variëren met deze verschillende toedieningsvormen en behandelmethoden, waarbij zij zich baseren op Hahnemann en ook zijn navolgers die de theorie van Hahnemann naar eigen inzicht hebben uitgewerkt. Deze verschillende manier van behandelen van patiënten en het toedienen van geneesmiddelen kan leiden tot verwarring bij patiënten en behandelaars. Dit leidt tot de vraag welke behandelmethode Hahnemann zelf het meest heeft toegepast in de laatste vijf jaar van zijn werkzame leven. Bijkomende vraag is of wij daaruit kunnen afleiden welke van de experimenten, die hij tijdens zijn leven uitvoerde en publiceerde, daadwerkelijk voortgezet zijn tijdens deze laatste behandelingen? Literatuurstudie van de belangrijkste publicaties van Hahnemann en een kwantitatieve data analyse van 1133 voorschriften, verzameld in Krankenjournal DF5, gedurende de periode 1837-1842, tonen aan dat Hahnemann zijn patiënten met één geneesmiddel tegelijk behandelde en dat hij het geneesmiddel in de opgeloste toedieningsvorm voorschreef. This article is also available in English: A quantitative analysis of the prescriptions of Krankenjournal DF5 (1837-1842).
 • Welke eigenschappen moet je hebben om student klassieke homeopathie te worden? – In dit artikel staan een aantal eigenschappen die je volgens ons zou moet bezitten om een goede student klassieke homeopathie te worden en uiteindelijk een bekwaam klassiek homeopaat. Uiteraard is het niet mogelijk om alle eigenschappen te nhebben maar het is wel fijn als je weet wat er verwacht wordt en waar wellicht nog ruimte is voor verbetering. We zijn een zeer sociale opleiding maar we leggen niet de nadruk op persoonlijk ontwikkelplan en bezinningsweekenden. Wel coachen we je uiteraard daar waar nodig als het inhoudelijk gaat om het beroep van klassiek homeopaat. Een basale kennis van de Engelse taal is handig.
 • Omdat het niet bewezen is geen klassieke homeopathie studeren? – Volgens sommige mensen is homeopathie onzin en kan het niet werken. Er worden verschillende argumenten aangedragen waarom het niet zou werken. Men zegt dat het niet te verklaren is, dat onderzoek aantoont dat het niet werkt, dat het allemaal placebo effect is, enzovoorts. Helaas blijken deze argumenten weinig onderbouwing te hebben en blijkt dat homeopathie juist wel bewezen is, dat het niet gebaseerd is op placebo en dat het ‘niet weten hoe iets werkt’ niet wil zeggen dat het dus niet werkt. Dus mocht je twijfelen omdat homeopathie zogenaamd niet werkt, dan vind je in dit artikel een selectie uit de argumenten die het tegendeel bewijzen. Op de opleiding hechten we veel belang aan onderzoek en leren we je in drie fasen om verschillende onderwerpen te onderzoeken.
 • Klassieke homeopathie is logisch, praktisch en gebaseerd op objectieve observaties – Klassieke homeopathie is een veelzijdige, praktische, nuchtere geneeswijze die bij een heel breed scala aan aandoeningen inzetbaar is. Oorspronkelijk wordt in de klassieke homeopathie ernaar gestreefd om niet te werken met symboliek en speculeren. Recente stromingen doen dit helaas vaak wel en om die reden worden ze dan ook niet uitgebreid opgenomen in het lesprogramma. We zijn een opleiding die enerzijds focust op het opleiden tot therapeut en anderzijds tot zelfstandig ondernemer. We zijn zeker een van de meest kritische opleidingen als het gaat om moderne ontwikkelingen maar dat komt vanwege het begaan zijn met het welzijn van de patiënt, passie voor het beroep, weten wat voor moois je ermee kunt bereiken en de drang om het goede van homeopathie weer onder de aandacht te brengen. We leren je begrijpelijke en logische principes die praktisch goed toepasbaar zijn.
 • Met behulp van klassieke homeopathie draag je bij aan een betere samenleving – Als je om je heen kijkt dan zie je dat de samenleving steeds meer lijkt te verruwen en dat spanningen op lijken te lopen waardoor mensen veel meer stress ervaren. Maar omgekeerd is het ook zo dat mensen een steeds korter lontje krijgen, waardoor onderlinge meningsverschillen en conflicten toenemen. Daarnaast nemen de kosten voor de gezondheidszorg steeds meer toe terwijl de kwaliteit afneemt. Alhoewel we dit uiteraard niet direct kunnen beïnvloeden met behulp van klassieke homeopathie, kan klassieke homeopathie wel een bepaalde invloed hebben op hoe mensen omgaan met hun omstandigheden. Klassieke homeopathie kan er namelijk ook voor zorgen dat het vermogen tot ‘coping’ toeneemt waardoor relaties met andere mensen ook verbeteren. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat klassieke homeopathie goedkoper is dan veel andere (reguliere) behandelingen en zou op die manier in een ideale wereld ook een bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Dus als je als klassiek homeopaat werkzaam bent, kan je een steentje bijdragen aan de maatschappij.
 • Homeopathie kent geen bijwerkingen en is niet bedoeld als lapmiddel – Homeopathische middelen werken mild en kennen geen bijwerkingen zoals bij veel medicatie wel het geval is. Wel bestaat er zoiets als een beginverergering en een eindverergering maar dat is iets totaal anders en een goed teken (beginverergering) of zeer zeldzaam bij een goede homeopathische behandeling (eindverergering). Veel patiënten kampen met deze bijwerkingen van de medicatie en gaan op zoek naar een alternatief. Homeopathie kan hierin een uitkomst bieden en werkt aan de totale gezondheid van de patiënt zonder dat hij/zij daarbij in de meeste gevallen dagelijks een middel hoeft in te nemen (afhankelijk van de aandoening en situatie). Binnen de opleiding leer je op een efficiënte wijze om het juiste homeopathische middel per patiënt te vinden en hoe je de reactie op het homeopathische middel juist moet interpreteren zodat je correct de behandeling kunt bijstellen indien nodig. 
 • Wil je graag aan de volledige gezondheid werken in plaats van het apart behandelen van organen of klachten? – In heel veel disciplines van de gezondheidszorg (zowel regulier als complementair) zie je dat men zich richt op één onderdeel van de patiënt in plaats van het groter geheel. Men behandelt bijvoorbeeld de maag, de huid, de longen, het probleem met agressie, depressie, concentratieproblemen, etc. Men gaat er daarbij vanuit dat het onderdeel dat klachten geeft ziek is of niet functioneert. Met andere woorden in onze maatschappij is het zo dat we ervan uitgaan dat we uit verschillende onderdelen bestaan en dat deze onderdelen separaat behandeld moeten worden. Het nadeel hiervan is dat een behandeling voor het ene gedeelte (nadelig) effect kan hebben op een ander gedeelte. Dat het onderdeel niet functioneert is duidelijk, maar de bron hiervan ligt niet in het betreffende deel van het lichaam maar in de algemene gezondheid van de patiënt. Binnen de klassieke homeopathie gaan we ervan uit dat de mens een geheel is en dat je ook als zodanig moet behandelen. Bij de klassieke homeopathie richten we daarom de behandeling niet op het gedeelte dat op het eerste zicht problemen geeft maar kijken we naar het totaal aan klachten en symptomen en proberen we de gezondheid te verbeteren. Dit is volgens ons een prettiger, doeltreffender en bevredigender resultaat.
 • Wil je graag zelfstandig aan de gezondheid van mensen werken met behulp van klassieke homeopathie? – Sommige mensen werken in een organisatie of bedrijf aan de gezondheid van mensen maar hebben het gevoel dat ze teveel opgelegd krijgen van bovenaf, wetgeving of uit andere richtingen waardoor het werk als benauwend, beperkend en/of beklemmend wordt ervaren. Als klassiek homeopaat kan je in behoorlijke mate zelf bepalen hoe je werkt, hoe je je praktijk inricht en hoe je agenda er bijvoorbeeld uit ziet. Op het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie proberen we je op vele manieren tips te geven over hoe je je praktijk kunt voeren en proberen we mee te denken aan je individuele behoeften. Ook bieden we verschillende mogelijkheden zodat je niet alleen individueel werkt maar ook samen kunt werken met collega’s. Daarnaast begeleiden we je nog na de opleiding tijdens het opzetten van je praktijk als klassieke homeopaat.
 • Wil je graag werken aan de gezondheid van mensen? – Herken je je in de situatie dat je graag meer wilt doen met betrekking tot de gezondheid van mensen? Wellicht omdat je nu in een heel ander werkgebied bezig bent of omdat je weliswaar in de gezondheidszorg werkt maar dat je meer met andere zaken bezig bent dan met mensen? Dan is het wellicht verstandig om te overwegen of klassieke homeopathie een interessante oplossing kan zijn. Als klassiek homeopaat werk je zelfstandig, bepaal je grotendeels zelf hoe je werkt en vooral ben je het merendeel van je tijd bezig met het echt werken aan de gezondheid van mensen. Onze opleiding tot klassiek homeopaat duurt 4 jaar maar de tijd vliegt voor de meeste studenten voorbij. Je leert tijdens onze opleiding vanaf het begin al zeer zelfstandig, praktisch en efficiënt te werken aan de gezondheid van mensen.
 • Klassieke homeopathie en Ziekteclassificatie – Caroline van Asten – Dit artikel is gebaseerd op een onderzoek dat Caroline van Asten heeft gedaan naar het voorschrijven van een of meer middelen tegelijk. Het voorschrijven van meer middelen tegelijk wordt in dit onderzoek gedefinieerd als het voorschrijven van twee of meer middelen zonder dat er tussendoor een evaluatie van de klachten heeft plaatsgevonden. Het doel van het onderzoek was om te kijken in hoeverre het mogelijk is om te bepalen wat de werkwijze van Samuel Hahnemann was volgens zijn literatuur, aangezien een voornaam argument van voorstanders van de methode van meerdere middelen voorschrijven is dat Samuel Hahnemann dit ook deed. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat Samuel Hahnemann zich steeds hield aan het voorschrijven van een middel en voordat hij een ander middel voorschreef evalueerde hij eerst het effect van het vorige middel. Het onderzoek bevat tevens aanbevelingen voor verder onderzoek.
  This article is also available in English: Classical homeopathy and Disease Classification.
 • Homeopathy and the Periodic Table – Helen Cohen – In dit artikel legt Helen Cohen uit waarom het gebruik van het periodiek systeem als basis van homeopathie onjuist is. Ze benadert het gebruik van het periodiek systeem binnen sommige moderne stromingen vanuit een wetenschappelijke benadering. Het periodiek systeem dient volgens een aantal homeopaten als basis van de materia medica, met andere woorden therapeutische eigenschappen van bepaalde middelen worden gebaseerd op het periodiek systeem volgens deze homeopaten. Helen Cohen toont echter in het artikel aan dat het periodiek systeem verkeerd wordt gebruikt en geïnterpreteerd en dat daardoor de homeopathische waarde van dit systeem op zijn zachts gezegd bedenkelijk is. Het artikel is in het Engels en op sommige punten mogelijk moeilijk te volgen maar is goed onderbouwd en zeer interessant.This article is also available in English: Classical homeopathy and Disease Classification.
 • De ontwikkeling en het ontstaan van het repertorium – Deze vertaling van een artikel van James Tyler Kent is interessant omdat hij zelf iets schrijft over de ontwikkelingvan zijn repertorium. Het repertorium van James Tyler Kent is de basis van alle belangrijke morderne repertoria. Het artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in het tijdschrift van James Tyler Kent genaamd ‘The Homoeopathician’.
 • Het “continuüm” als verenigde theorie van ziekten – Dit artikel beschrijft hoe acute en chronische ziekten met elkaar verbonden zijn en hoe verschillende ziekten een samenhangend geheel vormen en in een logische volgorde verlopen. Tevens wordt in dit artikel duidelijk welke rol acute ziekten spelen bij chronische aandoeningen. Het is een Nederlandse vertaling van het artikel dat Prof. G. Vithoulkas heeft geschreven.
 • De noodzaak voor een juiste volgorde van middelen – Dit artikel beschrijft waarom het belangrijk is om homeopathische middelen in de juiste volgorde voor te schrijven. Het is een Nederlandse vertaling van het artikel dat Prof. G. Vithoulkas geschreven heeft en bevat een praktijk voorbeeld om het principe te verduidelijken.
 • Het vraagstuk van het ‘constitutie’ middel – Dit artikel gaat over de term ‘constitutiemiddel’. Het is een Nederlandse vertaling van het artikel dat Prof. G. Vithoulkas geschreven heeft om stil te staan bij wat deze term nu werkelijk betekent en wat voor functie het in de praktijk heeft.