Privacy

Privacy verklaring

Het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie (OCKH) gevestigd aan Mirabelweg 24, 5632 PC Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Website:                             www.ockh.nl
 • Correspondentieadres:  Mirabelweg 24, 5632 PC Eindhoven
 • Telefoonnummer:          +31 40 2135449
 • Heer R.D. Willemse is de Functionaris Gegevensbescherming van OCKH. Hij is te bereiken via de contactpagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken

OCKH verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer van contactpersoon (in verband met noodgevallen)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

De OCKH website (www.opleidingscentrumklassiekehomeopathie.nl en www.ockh.nl) verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

OCKH verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ockh.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OCKH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

OCKH neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OCKH) tussen zit. OCKH gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Workspace (digitale omgeving)
 • SnelStart (financiële administratie)
 • Moodle (e-learning)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OCKH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: vijf jaren na het beëindigen van de opleiding of nascholing.

Delen van persoonsgegevens met derden

OCKH verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hoewel OCKH zich maximaal inzet om een hoog beveiligingsniveau te waarborgen, kan OCKH niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele inbreuken op de beveiliging die veroorzaakt worden door de externe verwerker.

In het geval dat OCKH uw persoonsgegevens deelt met andere derden, doen wij dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming, behalve in het geval van onze boekhouder voor administratieve doeleinden. Hierbij willen we benadrukken dat hoewel persoonsgegevens in onze financiële administratie worden opgeslagen, onze boekhouder zich richt op het grotere geheel van de financiële administratie en niet op specifieke persoonlijke gegevens. 

Categorie derde

Naam en jurisdictie

Doel

Welke gegevens

Boekhouder

Today Administraties Nederland

Administratieve doeleinden

Naam, adres, betalingsgegevens

Enkele persoonsgegevens worden opgeslagen in Google Workspace documenten. Hoewel deze gegevens in Google Workspace worden beheerd, betekent dit niet dat wij deze gegevens actief delen met Google of dat Google toegang heeft tot deze gegevens voor eigen gebruik. Wij gebruiken Google Workspace uitsluitend als een beheer- en opslagtool onder onze eigen controle en beveiliging.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OCKH gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. OCKH gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Wat zijn cookies? 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar de administratie via de contactpagina

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. OCKH zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. OCKH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OCKH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op. OCKH heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Computers zijn beveiligd met een wachtwoord
 • Computers zijn met internet verbonden middels een VPN
 • Software is beveiligd met wachtwoorden
 • Daar waar mogelijk worden 2FA of passkeys gebruikt
 • Computers bevatten antivirus en anti-ransomware software
 • Dagelijks worden back-ups gemaakt
 • Gegevens worden versleuteld tijdens opslag (‘at rest’) en verzending (‘in transit’)
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot geautoriseerde medewerkers
 • Software en systemen worden regelmatig bijgewerkt met de nieuwste beveiligingspatches
 • Fysieke ruimtes waar gegevens worden verwerkt of opgeslagen zijn goed beveiligd
 • Medewerkers ontvangen regelmatige training en bewustwording over gegevensbescherming en beveiliging