Klachtenregeling

Klachtenregeling

1. Het uitgangspunt is dat geschillen zoveel mogelijk in onderling overleg en in alle redelijkheid worden opgelost.

2. Klachten kunnen worden gemeld aan Rob Willemse van het OCKH via de contactpagina. Binnen een week stuurt het OCKH een ontvangstbevestiging.

3. Klachten zullen vertrouwelijk en binnen een termijn van vier weken worden behandeld. Mocht het niet mogelijk zijn om binnen deze termijn de klacht te behandelen, dan zal de betrokkene binnen die termijn op de hoogte worden gebracht van de te verwachte termijn.

4. Mochten de problemen niet opgelost kunnen worden via onderling overleg dan zal een mediator ingeschakeld worden. De mediator voor deze zaken is Keizersgracht Mediation Centrum, https://www.keizersgrachtray.nl/contact/. Het oordeel van de mediator is bindend voor zowel de betrokkene als het OCKH. De kosten van mediation dienen bij de sessie(s) aan de orde gesteld te worden. Alsdan wordt bepaald voor wiens rekening die kosten komen.

5. Indien tussenkomst van een mediator niet leidt tot een oplossing van een conflict dan zal een rechter, in het arrondissement waar het OCKH gevestigd is, gevraagd worden om een uitspraak te doen. We trachten dit binnen een termijn van twee weken op te pakken. De gerechtskosten zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.

6. Klachten, de wijze van afhandeling en uitkomsten worden geregistreerd gedurende een periode van vijf jaar na de melding van de klacht.