Met behulp van klassieke homeopathie draag je bij aan een betere samenleving

Samenvatting

Als je om je heen kijkt dan zie je dat de samenleving steeds meer lijkt te verruwen en dat spanningen op lijken te lopen waardoor mensen veel meer stress ervaren. Maar omgekeerd is het ook zo dat mensen een steeds korter lontje krijgen, waardoor onderlinge meningsverschillen en conflicten toenemen. Daarnaast nemen de kosten voor de gezondheidszorg steeds meer toe terwijl de kwaliteit afneemt. Alhoewel we dit uiteraard niet direct kunnen beïnvloeden met behulp van klassieke homeopathie, kan klassieke homeopathie wel een bepaalde invloed hebben op hoe mensen omgaan met hun omstandigheden. Klassieke homeopathie kan er namelijk ook voor zorgen dat het vermogen tot ‘coping’ toeneemt waardoor relaties met andere mensen ook verbeteren. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat klassieke homeopathie goedkoper is dan veel andere (reguliere) behandelingen en zou op die manier in een ideale wereld ook een bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Dus als je als klassiek homeopaat werkzaam bent, kan je een steentje bijdragen aan de maatschappij.

De samenleving wordt steeds ruwer en intoleranter en de gezondheidszorg wordt steeds minder optimaal

We merken dat de samenleving in een aantal aspecten ruwer aan het worden is. Er is steeds meer sprake van irritatie en intolerantie. Volgens ons is een van de redenen hiervoor dat men over het algemeen minder goed in zijn vel zit, sneller geïrriteerd is, meer overbelast en overeist is, etc. Dat zijn op zich geen medische aandoeningen maar wel gevolgen van veranderingen in de omstandigheden van de maatschappij.

De tolerantie voor bepaalde dingen lijkt bij veel mensen kleiner te worden en de belasting die men ervaart door werk, familie, relaties, gezondheidsproblemen, etc. lijkt steeds groter. En het resulteert steeds meer in wrijvingen, spanningen, slechter in je vel zitten, etc.

Daarnaast merken we dat de zorg steeds duurder wordt en dat dit voor veel mensen een grote rol speelt. We zien over het algemeen veel verspilling op allerlei manieren waardoor het steeds duurder wordt om een oplossing te vinden voor gezondheidsproblemen. Dit lijkt een probleem te zijn dat steeds groter wordt. Niet iedereen kan de zorg krijgen die hij of zij wenst of nodig heeft puur vanwege de kosten. Daarnaast is het ook zo dat veel zorg is geregeld via protocollen en andere regels die afgestemd zijn op grote groepen mensen en niet zijn afgestemd op het individu. Door dit alles ontstaat onder andere miscommunicatie, frustratie, wachttijden en andere problemen. We begrijpen wel dat een aantal zaken niet anders kunnen worden geregeld maar het feit blijft dat het niet optimaal is ondanks dat de gezondheidszorg in Nederland behoort tot een van de beste in de wereld.


Klassieke homeopathie kan bijdragen aan het verbeteren van de samenleving

Op het eerste gezicht lijkt de titel van deze alinea veel te ver gezocht. Toch zit er wel een kern van waarheid in. Klassieke homeopathie kan op zichzelf uiteraard niet veel doen aan een verruwing van de maatschappij omdat daarbij heel veel verschillende factoren een rol spelen. Wel is het zo dat je mensen met behulp van klassieke homeopathie kunt helpen om beter in hun vel te laten zitten, beter om te gaan met de eisen en verwachtingen die de omgeving heeft, enzovoorts. Dit is niet het hoofddoel van de behandeling maar tijdens een klassiek homeopathische behandeling zie je wel dat mensen beter leren te relativeren, beter om kunnen gaan met vervelende omstandigheden, etc.

Zo komt het geregeld voor dat een persoon uit het huishouden allerlei klachten (fysiek en/of psychisch) heeft waardoor hij of zij door deze grote druk een bijzonder kort lontje heeft gekregen. Dit heeft weer zijn weerslag op de rest van het gezin, familie en/of collega’s. Het is niet alleen een kwestie van eenrichtingsverkeer (de omgeving heeft ‘last’ van de patiënt) maar vaak hebben de spanningen ook weer invloed op de patiënt.

Het komt regelmatig voor dat iemand die met bepaalde klachten naar een homeopaat gaat na het innemen van het juiste middel merkt dat niet alleen de hoofdklacht afneemt maar dat men onder andere ook minder gefrustreerd is over bepaalde omstandigheden, beter om kan gaan met tegenslagen, er is meer berusting en acceptatie in het gedrag van anderen. Het beter in zijn vel zitten is niet het hoofddoel van de behandeling maar wel een prettig neveneffect. Doordat ‘coping’ (kort gezegd: het omgaan met stress en andere negatieve invloeden) beter wordt, gaat men ook anders om met de partner, collega’s en familieleden. Het spreekt voor zich dat als deze verandering optreedt dit beter is voor de onderlinge relaties.

Het komt niet zelden voor dat bijvoorbeeld PMS klachten een grote druk leggen op de relatie. Soms is deze druk zelfs zo groot dat men afstevent op een relatiebreuk. Door een behandeling met klassieke homeopathie merkt de patiënte vaak dat ze minder last krijgt van PMS (en eventuele andere klachten) en dat daardoor de relatie ook minder onder spanning komt te staan.

Het is niet alleen deze voor de hand liggende klacht die een rol speelt, maar denk ook aan burn-out, depressies, angststoornissen, concentratiestoornissen, gedragsstoornissen, PDS, migraine, hooikoorts, reumatoïde artritis, slaapproblemen, etc. Maar ook in gevallen zoals onder andere MS, polyneuropathie, kanker en andere ziekten waarbij de kans op genezing zeer klein is en de behandeling vooral palliatief is, kan klassieke homeopathie ervoor zorgen dat men beter om kan gaan met de situatie en de omstandigheden. In dit soort gevallen zijn de gevolgen voor de omgeving voor de hand liggend. Soms zijn de gevolgen echter niet voor de hand liggend. Zo bespreken we tijdens de opleiding in een videocasus een man die naast andere klachten ook heel veel last heeft van spontane en zeer ernstige diarree. Diarree op zich is niet een aandoening waarbij veel mensen stil staan dat het een grote invloed heeft op het doen en laten van de patiënt. Echter in dit geval was de aandoening zo ernstig dat deze patiënt bijna niet meer het huis uit kon gaan omdat hij zich enorm schaamde als het probleem optrad als hij bijvoorbeeld bij vrienden op bezoek was of in een restaurant dineerde. Bijna 20 jaar heeft hij last gehad van deze aandoening. Ondanks verschillende soorten reguliere medicatie werd dit probleem niet onder controle gebracht. Naast dit probleem had hij bijna al zijn gehele leven enorm last van irritatie en woede aanvallen, waardoor hij ook in een sociaal isolement kwam. De grote mate van irritatie was ook de reden waarom zijn partner bij hem aandrong op een behandeling met behulp van homeopathie.

Na het innemen van het juiste middel1 zijn deze klachten aanzienlijk afgenomen waardoor de irritatie en frustratie nagenoeg verdween net zoals de diarreeklachten. Dit resulteerde in een veel beter contact met de partner, veel meer vrijheid op sociaal gebied en uiteraard een verbetering van de bestaande fysieke klachten. Deze klachten zijn minstens gedurende enkele jaren weg gebleven (we weten dit omdat we de patiënt langere tijd hebben gevolgd) terwijl het niet nodig was om (homeopathische) pillen te blijven slikken, een bepaald dieet te volgen, psychotherapie sessies te volgen, etc.

Een ander klassiek voorbeeld is de patiënt die om wat voor reden dan ook zich (vaak al gedurende langere tijd) in een vervelende situatie bevindt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een slechte relatie, saai werk of conflicten met collega’s, etc. Het komt voor dat patiënten voor een bepaalde fysieke klacht op consult komen maar dan na het innemen van het homeopathisch middel merken dat ze ineens het initiatief nemen om iets aan de situatie te gaan doen. Dat hoeft niet per se te zijn dat de relatie wordt verbroken of dat ontslag wordt ingediend maar het kan ook zijn dat men op andere manieren een oplossing vindt voor de situatie. Daarbij moet opgemerkt worden dat een goede klassiek homeopaat nooit psychosociale adviezen geeft, vooral niet met betrekking tot het al dan niet verbreken van een (arbeids)relatie2. We weten niet hoe het gebeurt, maar op de een of andere manier vinden mensen gewoon zelf een oplossing die geschikt is.

Je ziet dus dat een behandeling met klassieke homeopathie meer is dan alleen maar een klacht weg halen en de gezondheid verbeteren. Een succesvolle behandeling kan veel meer impact hebben dan alleen maar de de fysieke klachten genezen of verminderen. Dit soort voorbeelden komen in een standaard praktijk regelmatig voor mits men het juiste middel kan vinden.

Ondanks dat binnen de klassieke homeopathie de effecten groter zijn dan alleen een klacht bestrijden willen we benadrukken dat dit niet het enige doel is van de behandeling. Het is niet zo dat we psychotherapeuten of coaches pretenderen te zijn en het is dan ook een verkeerde benadering als een homeopaat zich alleen richt op het mentaal-emotionele aspect van de patiënt en eventueel fysieke klachten negeert. We zoeken niet naar iets dat er niet is.

Belangrijk is dat binnen de klassieke homeopathie veel aandacht is voor vrijheid versus beperkingen. De mate waarin men ziek is wordt niet vooral bepaald door hoeveelheid pijn, omvang van de uitslag, frequentie van de klachten, etc. omdat dit te weinig zegt over de daadwerkelijke gevolgen van bepaalde aandoeningen. Dit is niet onbelangrijk maar het is ook niet voldoende en doet onvoldoende recht aan de patiënt. We gaan daarom meer uit van de mate waarin een aandoening of klachten de patiënt beperkt in zijn of haar doen en laten. Dus de ene diarree is de andere niet omdat bij de ene patiënt dit amper leidt tot een beperking terwijl het bij de andere patiënt een zeer grote beperking is. Binnen de klassieke homeopathie houden we hier rekening mee.

Volgens verschillende onderzoeken is het ook zo dat klassieke homeopathie kan zorgen voor een kostenbesparing in de gezondheidszorg. Een greep uit verschillende onderzoeken die dat onderbouwen:
 • Uit een uitgebreid onderzoek3 bij 493 patiënten met chronische klachten bleek dat alhoewel de kosten gelijk zijn de patiënten die homeopathisch werden behandeld over het algemeen betere resultaten hadden. Dat is dus een relatieve kostenbesparing (meer verbetering voor hetzelfde geld).
 • Uit een onderzoek4 dat 4 jaar lang werd gehouden en waarbij 84 patiënten werden betrokken bleek dat tussen de £12,48 en £ 703,95 (gemiddeld £60,40) bespaard werd aan medicijnen bij patiënten die homeopathisch werden behandeld.
 • Een onderzoek5 van 223 patiënten in een NHS General Practice (huisartsenpraktijk in Engeland) resulteerde in 70% minder huisartsbezoeken binnen 1 jaar en 50% reductie van kosten voor medicatie.
 • Uit een ander onderzoek6 blijkt dat artsen die ook homeopathie gebruiken minder reguliere medicijnen voorschrijven en dus kostenbesparend zijn. Het advies van de onderzoekers is om dit verder te bestuderen.
 • In januari 2009 werd een onderzoek7 gepubliceerd waarbij onderzocht werd hoe kosteneffectief homeopathie is bij de behandeling van chronische luchtwegproblemen. Het bleek dat de kosten voor medicatie met meer dan 45% werden verminderd. Dit terwijl de kosten voor homeopathische behandeling aanzienlijk lager waren dan de kosten voor reguliere behandeling.
 • Tijdens een onderzoek8 waarbij 782 patiënten betrokken waren bleek dat bij 78% van de deelnemers de klachten een beperking waren in het dagelijks functioneren. Als gevolg van de homeopathische behandeling kon in meer dan de helft van de gevallen gestopt worden met reguliere medicatie. De tevredenheid over de behandeling was bij 95% van de mensen erg hoog (dit in vergelijking met 20% over de reguliere behandeling). Belangrijk is dat 89% van de deelnemers een significante verbetering rapporteert, 8,5% geen verbetering of verslechtering en 2,4% meldt een verslechtering. De behandelend artsen rapporteerden een vergelijkbaar percentage in verbetering. Ter vergelijking rapporteerde men bij de reguliere behandeling: 13% verbetering, 32% geen verbetering of verslechtering en 55% verslechtering.
Kortom uit onderzoek blijkt dat klassieke homeopathie een aanzienlijke verlaging van de kosten voor gezondheidszorg kan opleveren.

Onze opleiding tot klassiek homeopaat leert je diepgaand, mild en permanent te genezen rekening houdend met de patiënt

Een van de belangrijkste speerpunten van onze opleiding is dat we de patiënt centraal zetten. Dat is geen loze opmerking of een open deur maar alles wat je leert en doet tijdens de opleiding heeft in meerdere of mindere mate rechtstreeks te maken met wat het beste is voor de patiënt. We leren je dat respect voor de patiënt belangrijk is en we leren je naar meer te kijken dan alleen de hoofdklacht waarvoor de patiënt hulp zoekt.

Een van de onderdelen van de behandeling (sterker nog hiermee begin je) is het maken van een prognose. In de prognose neem je onder andere mee in welke mate de patiënt beperkt is in zijn/haar doen en laten, welke invloed de klachten op de omgeving hebben en welke invloed de omgeving op de klachten heeft. Kortom je leert al vrij vroeg tijdens de opleiding om rekening te houden met allerlei aspecten van de gezondheid van de patiënt. Het geeft ook aan hoe belangrijk we het vinden om geen lapmiddelen voor te schrijven maar dat we op een gedegen en diepgaande manier iets willen betekenen voor de patiënt en daardoor ook indirect op zijn of haar omgeving.

Volgens onze filosofie zou ‘plan A’ moeten zijn om de patiënt gezonder te maken zodat hij/zij daardoor beter tegen eventuele ziekmakende invloeden uit de omgeving bestand is. Als dat niet werkt zou je ‘plan B’ kunnen overwegen in de vorm van palliatief werken door individuele symptomen te bestrijden met bijvoorbeeld (homeopathische) middelen9, supplementen, oefeningen, vermijden van bepaalde stoffen, etc. Pas indien ‘plan A’ niet werkt zou je moeten overstappen op ‘plan B’, we sluiten het dus niet per se uit.

De grondlegger van de homeopathie heeft een boek geschreven waarin hij zijn basisprincipes beschreef. Dit boek heet de Organon. In de eerste paragraaf staat:

“§1 – The physician’s high and only mission is to restore the sick to health, to cure, as it is termed.10

Hij geeft hier dus aan dat we alleen maar de gezondheid moeten verbeteren en zonder (volgens de voetnoot) speculeren en hypothesen. In de tweede paragraaf staat het volgende:

“§2 – The highest ideal of cure is rapid, gentle and permanent restoration of the health, or removal and annihilation of the disease in its whole extent, in the shortest, most reliable, and most harmless way, on easily comprehensible principles.”

Dit is dus al illustratief voor hoe Samuel Hahnemann dacht over de motivatie om mensen te genezen. Hij begint niet direct met de inhoud over hoe je moet genezen maar begint met de motivatie die je volgens hem zou moeten hebben als therapeut en de basiscriteria waaraan de therapie zou moeten voldoen. Bij het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie staan dit soort waarden hoog in het vaandel. Je leert dus op onze opleiding om mild, langdurig en volgens begrijpelijke principes mensen te genezen en te behandelen.

Juist omdat we de patiënt centraal zetten en we graag willen bereiken dat deze uiteindelijk gezond wordt doceren we geen experimentele stromingen zoals methode van het periodiek systeem, analyseren aan de hand van families, sensation methode, ziekteclassificatie, homeoprofylaxe, signatuurleer, C4 trituratie, ontstoren, meerdere middelen tegelijk, etc. Dit zijn allemaal stromingen die de laatste ±20 jaar ontstaan zijn maar weinig tot niets te maken hebben met klassiek homeopathische principes. De klassieke homeopathie bestaat al sinds ongeveer 1800 en heeft dus een heel ruime ervaring (ook met zeer ernstige pathologie). Het is niet zo dat er geen ontwikkelingen zijn geweest sinds het begin of dat we niet openstaan voor veranderingen maar veranderingen moeten voor ons gebaseerd zijn op logica, goed betrouwbaar onderzoek, begrijpelijke en consistente theorie. Dit doen we omdat we respect hebben voor de patiënt en willen dat deze zo effectief mogelijk wordt behandeld.

Dat wil niet zeggen dat je tijdens de opleiding niet te maken krijgt met deze verschillende stromingen. We besteden hieraan ook lessen waarbij we op objectieve maar kritische wijze kijken naar moderne ontwikkelingen. Dit is zeker een uniek kenmerk van onze opleiding.

Heeft dit artikel je interesse gewekt maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze opleiding (040-2135449 of email). Ben je enthousiast en wil je je inschrijven dan kan dat via het inschrijfformulier. Als je je nog op tijd inschrijft dan kan je nog gebruik maken van onze aantrekkelijke actie.

 • 1. Dus geen reeks of combinatie van homeopathische middelen. Het ging om één homeopathisch middel dat gekozen werd op basis van de totaliteit van klachten dat ook eenmalig werd ingenomen.
 • 2. Het lijkt erop dat men bij relatieproblematiek vooral denkt aan het middel Staphisagria. Op de een of andere manier heeft dit middel een bepaalde status verworven. Deze gedachtegang is echter niet correct, elk goed passend middel kan ervoor zorgen dat mensen ineens (langdurige) problemen gaan oplossen. Dit is niet alleen een kenmerk van Staphisagria.
 • 3. Outcome and costs of homoeopathic and conventional treatment strategies: A comparative cohort study in patients with chronic disorders. Claudia Witt, Thomas Keil, Dagmar Selim, Stephanie Roll, Will Vance, Karl Wegscheider, Stefan N. Willich.
 • 4. Does homeopathy reduce the cost of conventional drug prescribing? A study of comparative prescribing costs in General Practice. Asha Jain
 • 5. Report on NHS practice-based homoeopathy project. Analysis of effectiveness and cost of homoeopathic treatment within ad GP practice at St. Margaret’s Surgery, Bradford on Avon, Wilts. September 1996. The Society of Homeopaths. ISBN 1 901262 006. Christie EA, Ward AT.
 • 6. The cost, effectiveness of homoeopathy. A pilot study, proposals for future research. Br Homoeopath J 1992; 81: 148–150. Swayne J.
 • 7. Cost-benefit evaluation of homeopathic versus conventional therapy in respiratory diseases. Rossi E1, Crudeli L, Endrizzi C, Garibaldi D.
 • 8. An observational study of patients receiving homeopathic treatment. Van Wassenhoven M1, Ives G.
 • 9. Denk aan klinische- (voorschrijven alleen op een klacht/symptoom) of complexhomeopathie (voorschrijven van meerdere middelen tegelijk)
 • 10. His mission is not, however, to construct so-called systems, by interweaving empty speculations and hypotheses concerning the internal essential nature of the vital processes and the mode in which diseases originate in the invisible interior of the organism (whereon so many physicians have hitherto ambitiously wasted their talents and their time); nor is it to attempt to give countless explanations regarding the phenomena in diseases and their proximate cause (which must ever remain concealed), wrapped in unintelligible words and an inflated abstract mode of expression, which should sound very learned in order to astonish the ignorant – whilst sick humanity sighs in vain for aid. Of such learned reveries (to which the name of theoretic medicine is given, and for which special professorships are instituted) we have had quite enough, and it is now high time that all who call themselves physicians should at length cease to deceive suffering mankind with mere talk, and begin now, instead, for once to act, that is, really to help and to cure.